download : mediafire.com ?fzpobzq3ls37iee
giải nén ra và vào C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\resources\en-US or vi-VN
past vào .. thế là có 1 giao diện mới